Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Účtovníctvo / Jednoduché vs. podvojné účtovníctvo

Jednoduché vs. podvojné účtovníctvo

Ak sa podnikateľ ako účtovná jednotka má možnosť rozhodnúť, akú formu účtovania používať, je dôležité vedieť výhody a nevýhody každej z nich a v čom spočíva rozdiel medzi nimi. Nedá sa všeobecne povedať, ktorá forma je výhodnejšia, pretože každému podnikateľovi môže vyhovovať niečo iné. V článku si môžete prečítať, čo sa vyžaduje pri jednotlivých formách účtovania.

Výsledok hospodárenia a základ dane

Výsledok hospodárenia a základ dane z príjmov sa pri jednoduchom účtovníctve počíta prostredníctvom rozdielu príjmov a výdavkov.  V podvojnom účtovníctve sa pri výpočte zohľadňujú výnosy a náklady.

Vysvetlenie: Výnos, resp. náklad predstavuje zvýšenie, resp. zníženie ekonomických úžitkov. V praxi to znamená, že náklady a výnosy nie sú reálne prijaté a vydané peniaze, ale vznikajú napr. pri vystavení faktúry. Príjem, resp. výdavok predstavuje prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov, s ktorými podnikateľ prichádza do styku buď v hotovosti alebo na bankovom účte, čiže po zaplatení faktúry.

Pri jednoduchom účtovníctve sa výsledok hospodárenia a základ dane rovnajú. Jednoduché účtovníctvo totiž podlieha daňovým zákonom a už počas účtovného obdobia sa príjmy a výdavky podnikateľa delia na daňové a nedaňové, čiže tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a tie, ktoré ho neovplyvňujú. Pri podvojnom účtovníctve sa základ dane počíta dodatočne, a to takisto rozdeľovaním nákladov a výnosov na daňovo uznané náklady  a daňovo uznané výnosy.

Účtovná dokumentácia

Pri jednoduchom účtovníctve sa účtovné prípady dokumentujú v peňažnom denníku, knihe pohľadávok a záväzkov, prípadne v pomocných knihách. Do peňažného denníka sa zaznamenávajú toky peňažných prostriedkov rozčlenených na tie, ktoré ovplyvňujú základ dane a tie, ktoré neovplyvňujú. Údaje sa značia v chronologickom poradí, tzn. podľa času postupne ako vznikli. Kniha pohľadávok a záväzkov je rozdelená podľa dlžníkov a veriteľov, pomocné knihy zas obsahujú údaje napríklad o majetku a záväzkoch.

V podvojnom účtovníctve sa na dokladovanie účtovných prípadov používa hlavná kniha a denník. Hlavná kniha pozostáva zo syntetických a analytických účtov, medzi ktoré patria účty aktív, pasív, výnosov, nákladov a uzávierkové účty. Do denníka sa zaznačujú všetky účtovné zápisy v poradí, v akom jednotlivé prípady vznikli.

Účtovná závierka

Pri jednoduchom účtovníctve pozostáva z výkazu o príjmoch a výdavkoch a majetku a záväzkoch. V podvojnom účtovníctve sa vystavuje súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.

Zhrnutie výhod a nevýhod:

Jednoduché účtovníctvo poskytuje reálny obraz o výsledku hospodárenia, nakoľko sa doň započítavajú reálne vynaložené prostriedky. Nevýhodou jednoduchého účtovníctva je, že sa účtovný prípad nezapisuje na dva účty, resp. do dvoch účtovných kníh, tým pádom je komplikovanejšie nájsť chybu, resp. skontrolovať zápis. Za ďalšiu slabú stránku je považované málo konkrétne členenie peňažných výdavkov v peňažnom denníku.

Podvojné účtovníctvo je oveľa podrobnejšie od jednoduchého a poskytuje detailnejšie informácie o účtovných prípadoch. Nevýhodou pri tejto forme účtovania môže byť fakt, že náklady a výnosy, z ktorých sa počíta výsledok hospodárenia a základ dane, nepredstavujú reálne prebehnuté finančné operácie.  Podnikateľ sa tak môže stať platobne neschopným, nakoľko nemusí byť schopný uhradiť svoje záväzky.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *