Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/1/4/1464ae87-e192-4a1e-bdcc-e7763c3d2a31/radypodnikatelom.sk/web/wp-includes/plugin.php on line 579
Home / Zamestnanci / Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

Povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom

Rovnako ako zamestnanci majú povinnosti voči zamestnávateľovi, tak aj zamestnávatelia majú povinnosti voči svojim zamestnancom, ktoré určuje najmä Zákonník práce.

Zamestnávateľ je pred uzatvorením zmluvy povinný oboznámiť budúceho zamestnanca o týchto náležitostiach:

 • s pracovnými podmienkami na základe ktorých ma vykonávať prácu,
 • s právami a povinnosťami, ktoré pre zamestnanca vyplývajú z pracovnej zmluvy,
 • so mzdovými podmienkami, na základe ktorých ma prácu vykonávať.

Zamestnávateľ má povinnosť oboznámiť zamestnanca nie len pred uzatvorením zmluvy ale aj pri nástupe do zamestnania. Ide hlavne o oboznámenie s:

 • pracovným poriadkom,
 • kolektívnou zmluvou,
 • právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec pri svojej práci dodržiavať,
 • ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania – antidiskriminačný zákon.

Okrem týchto ustanovení ma zamestnávateľ povinnosť oboznámiť mladistvého zamestnanca resp. jeho zákonného zástupcu o možných rizikách vykonávanej práce a o prijatých opatreniach týkajúcich sa BOZP.

Od prvého dňa vzniku pracovného pomeru má zamestnávateľ nasledujúce povinnosti:

 • platiť mzdu za vykonanú prácu,
 • vytvárať vhodné podmienky na splnenie pracovných úloh a nariadení,
 • prideľovať prácu, ktorá vyplýva z pracovnej zmluvy, ktorú so zamestnancom uzavrel,
 • dodržiavať všetky ostatné pracovné podmienky, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, kolektívnej zmluvy či pracovnej zmluvy,
 • oboznámiť zamestnanca s pracovným poriadkom, ktorý musí byť pre každého zamestnanca prístupný.

Okrem týchto povinností má zamestnanec ďalšie povinnosti voči svojim zamestnancom napríklad zabezpečiť stravovanie, osobné ochranné pracovné pomôcky pri vykonávaní práce či nárok na platenú dovolenku.

Výdavky na stravovanie zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Zamestnávatelia na plnenie tejto povinnosti môžu využívať svoje vlastné zariadenia alebo zariadenia iných zamestnávateľov v blízkosti zamestnávateľa. Zabezpečiť stravovanie môže zamestnávateľ aj prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.
Výška príspevku na stravovanie musí  zodpovedať minimálne 55 % ceny jedla a maximálne 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona. o cestovných náhradách. V prípade, že zamestnávateľ pri pracovnej zmene, ktorá trvá viac ako 11 hodín, poskytne zamestnancom ďalšie teplé hlavné jedlo, potom je povinný prispievať aj na toto jedlo. Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca je teda v súčasnosti najviac do výšky 2,09 eur (55 % zo sumy 3,80 eur).
Ak pôjde o sprostredkovanie prostredníctvom „stravovacích poukážok“, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 a 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, t. j. v súčasnosti najmenej 2,85 eur. Minimálna suma pre poskytnutie príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca je  1, 57 eur (55 % z ceny jedla).
Nad rámec príspevkov zamestnávateľa podľa  Zákonníka práce môže prispievať zamestnávateľ na stravu zamestnancov aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje  zákon o sociálnom fonde. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, táto sa dohodne v kolektívnej zmluve a ak nie je uzavretá, o výške príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu rozhodne zamestnávateľ

Poskytovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany ani metódami a formami organizácie práce.

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, je uvedený v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z. Práca, pri ktorej sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky, môže byť aj iná práca, ako je uvedená v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády č. 395/2006 Z. z, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť spôsobom ustanoveným v odseku 1.

Ak viaceré nebezpečenstvá vyžadujú, aby zamestnanec používal súčasne viac osobných ochranných pracovných prostriedkov, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sa dajú navzájom skombinovať a zabezpečia účinnú ochranu pred týmito nebezpečenstvami.

Zamestnávateľ musí poskytnúť zamestnancovi osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako šesť mesiacov.

Nárok na platenú dovolenku

Podľa Zákonníka práce, všetci zamestnanci majú nárok na platené voľno (dovolenku) minimálne štyri týždne počas kalendárneho roka.

Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov, majú nárok na päť týždňov platenej dovolenky. Nie je však podstatné koľko rokov zamestnanec odpracoval, v tomto prípade je dôležitý vek.

Okrem tohto, zo zákonníka práce vyplýva, že zamestnanec sa môže dohodnúť aj na dlhšom platenom voľne ako ustanovuje zákon, táto dohoda však musí vyplývať z kolektívnej alebo pracovnej zmluvy – môže ísť napríklad zvýšenie platených voľných dní na základe odpracovaných rokov alebo ako motivačný nástroj pre zamestnancov.

Zamestnávateľ musí zamestnanca na jeho žiadosť uvoľniť aj v prípade, že zamestnanec má platené voľné dni už vyčerpané, ale za tieto ďalšie dni nemá nárok na mzdu.

Kompletný prehľad povinností zamestnávateľa voči zamestnancom je uvedený v Zákonníku práce

(http://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/pracovna-legislativa/zakonnik-prace.pdf)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *